Правила за участие - Alfa Metal training center

Правила за участие

МЕЖДУНАРОДНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ОХРАНА И СИГУРНОСТ

АЛФА – МЕТАЛ ЕООД 

Правила за записване и провеждане на тренировъчни курсове


Общи условия

 1. Терминология

Термините, в този документ имат следното значение:

 1. Обучение – платено образователно или тренировъчно събитие от затворен тип, провеждано от Организатора и предназначено за конкретен брой регистрирани участници.
 2. Регистриран участник – клиент, който е извършил следното:
 1. Регистрация за участие в курса;
  1. Заплащане на курса в срок и според изискванията на организатора;
  1. Потвърждение за присъствие на датата и за срока определен от организатора. 
 • Организатор – МЕЖДУНАРОДНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ОХРАНА И СИГУРНОСТ АЛФА – МЕТАЛ ЕООД.
 • Кандидат/Участник – лице, регистрирало желанието си и заплатило необходимата такса за участие в обучение провеждано от организатора.
 • Валидна информация – информацията, която организатора публикува на www.alfa-metal.com във връзка с конкретно обучение.
 • Правни разпоредби
 • законовата база на република България, която покрива подписани договори и всичко свързано с дейността на Организатора.

Правила за участие в обучение

Правилата за участие в събитие провеждано от организатора са следните:

 • Регистрация за участие в събитие на www.alfa-metal.com или на training@alfa-metal.com
 • Заплащане на обучението според правилата на организатора.
 • Потвърждение за участие на определената за събитието дата.

Метод и правила при регистрация

 • Всеки кандидат за обучение може да се регистрира на www.alfa-metal.com.
 • За да финализира успешно регистрацията, кандидата трябва да предостави нужната информация и да потвърди разбирането на условията за провеждане на обучението.
 • Организатора не носи отговорност за проблеми, възникнали поради грешно подадена или невярна информация от кандидата. Напр. кандидата не може да предяви претенции, че е уведомен за промени, ако е предоставил грешна информация за осъществяване на контакт с него/нея.
 • Организатора има правото да откаже регистрация за обучение, която не съдържа пълна и правилна информация. Организатора не е задължен да се свърже с кандидата, за да осигури липсващата информация.
 • Организатора си запазва правото да прекрати регистрацията без да дължи обяснение за това.

Заплащане на такса за обучение

 • Организатора изисква заплащане на 30% депозит при регистрация.
 • Организатора може да приема заплащане от регистрирани кандидати във следните форми:
 • Банков превод
 • Заплащане с дебитна/кредитна карта Visa/Mastercard
 • Кандидатът за обучение трябва да предостави информация за лична идентификация, име на вида обучение и дата на извършване на заплащането.
 • Информация относно извършване на заплащането може да бъде намерена на www.alfa-metal.com. Организатора ще издаде и изпрати по електронен път проформа фактура на кандидата за да може последния да направи заплащане.
 • Организатора не носи отговорност в случай, че посоченото основание за трансфера не позволява идентификация на кандидата. Кода за регистрация, издаден от системата трябва да бъде посочен в основанието за заплащане. В случай на индивидуално обучение минималната нужна информация включва малко име и фамилия, име на обучението и дата на неговото начало.
 • Кандидатът е задължен да притежава доказателство за направено заплащане и да го предостави на организатора преди начало на обучението ако се наложи.
 • Организатора има правото да откаже обучение на кандидат, който има доказателство за направено заплащане, но при когото е налична непълнота на информацията  по т.2 и 3.
 • По желание на кандидата фактура може да бъде издадена към момента на завършване на обучението и да бъде изпратена на посочен от кандидата email адрес или такъв за физическа кореспонденция.
 • Организатора си запазва всяко право да извършва промени по процеса на обучение и по време на неговото провеждане.

Отмяна на обучение

 1. Организатора си запазва правото да промени датата или изцяло отмени дадено обучение до 3 (Три) дни преди датата на неговото начало без да е длъжен да заяви причина за това.
 2. В случай на събитие, дефинирано в т.1 организатора трябва своевременно да уведоми регистрираните кандидати за обучение.
 3. Уведомяването се извършва по следните начини:
 1. E-mail – до адрес, предоставен от кандидата.
 2. Телефон – до номер, предоставен от кандидата.
 3. Публикуване на информация във www.alfa-metal.com
 • В случай, че обучението бъде прекратено от страна на организатора, кандидата трябва да избере един от двата варианта:
 • Oбратен превод към сметката на кандидата на сумата, от която е постъпило плащането за обучението;
 • Съхраняване на заплатената такса при организатора и участие на кандидата в обучението, което е заплатил на по-късна дата. В този случай организатора трябва своевременно да информира кандидата за планираната на по-късен етап дата за провеждане на обучението.

Отказ от обучение

 1. Кандидатът може да се откаже от своето участие в заплатено от него/нея обучение.
 2. Отказ от обучение се предоставя в писмен вид (писмо/email)
 3. В случай на отказ от обучение от страна на кандидата:
 • Кандидатът може да заяви възстановяване на 100% от заплатената сума, не по-късно от 28 дни до началото на обучението.
 • Кандидатът може да заяви възстановяване на 50% от заплатената сума, не по-късно от 7 дни до началото на обучението.
 • Кандидатът е задължен да заплати 100% от сумата за обучението при отказ от него направен по късно от 7 дни до началото на обучението.
 • Независимо от датата на отказ от обучение, двете страни имат право на договаряне за съхранение на заплатената сума от страна на кандидата при организатора с цел участие на първия в същото или друг вид обучение на по-късна дата, провеждано от организатора. Успешно договаряне по тази конкретна точка се счита за част от първоначалния договор. В случай, че кандидата отново откаже участие в обучението на по-късна дата както е договорено след първия отказ, то той/тя губи своето право за нова промяна в дата както и заплатената такса.
 • В случай на отказ на кандидат от заплатено обучение, когато за обучение пристига организирана група, това може да се отрази в нарастване на цената за останалите кандидати от групата.
 • Отказ на кандидат от обучение, за което вече е заплатил, но не е следвал посочените по-горе процедура и условия за одобряване на отказ, водят до загуба на правото на кандидата за възстановяване на заплатената сума. Също така кандидата ще се води неприсъствен и губи своето право за договаряне на по-късна дата за провеждане на обучение.

Форсмажорни обстоятелства

 1. Възможно е организатора да няма възможност да проведе обучение по причина на божествена намеса, стачки, бунтове, тероризъм, граждански протести и вълнения, пожари, наводнения, експлозии, инциденти, работнически стачки, епидемия, пандемия, или други причини, които не подлежат на контрол от организатора. В този случай организатора запазва своето право да отложи обучението за по-късна дата и да задържи заплащането, направено от кандидата за провеждане на вече заплатеното обучение на нова дата.

Принципи и процедури при провеждане на обучението

 1. Принципите и процедури изброени по-долу са задължителни за спазване от страна на кандидата по време на провеждане на обучението.
 2. По време на провеждане на обучението кандидата е длъжен:
 1. Да слуша и изпълнява инструкциите от персонала на организатора;
  1. Да съблюдава и спазва инструкциите за противопожарна безопасност, както са установени на тренировъчната площадка;
  1. Да не употребява алкохол в периода на провеждане на обучението;
  1. Да пуши само в определените за това зони;
  1. Да не употребяване наркотични вещества в периода на провеждане на обучението;
  1. Да притежава професионално поведение, да проявява уважение към останалите участници в обучението и да не пречи по никакъв начин на обучителния процес;
  1. Да изпълнява безпрекословно инструкциите на провеждащия обучението;
  1. Организатора си запазва правото да изтегли от обучителния процес участници, които бъдат установени, че нарушават правилата по горните точки;
  1. Участници, установени да нарушават правилата съобразно подт. 2,3 и 5 ще бъдат изтеглени от обучението и лишени от правото на възстановяване на заплатената такса за обучение.
 • Всички участници в обучителния процес носят финансова отговорност в случай на повреди по тяхна вина на имущество и оборудване по време на обучителния процес.
 • Организатора не може да носи отговорност за повредени, изгубени, забравени или откраднати предмети, собственост на участниците в обучителния процес по време на провеждането му.
 • Всеки участник е длъжен незабавно да уведоми инструктора си за ситуации, които могат да създадат опасност за живота и здравето на останалите участници в обучителния процес.

Отстъпки

 1. Валидните цени за предлаганите различни видове обучение са публикувани на www.alfa-metal.com.
 2. Организатора има право да предостави индивидуална отстъпка на кандидат/група по негово собствено осмотрение.
 3. Отстъпка не може да бъде предоставена автоматично. Всеки път когато даден участник препоръча друг кандидат за обучение, то първия има право да кандидатства за отстъпка по обучение избрано от него/нея.
 4. Организатора не може да носи отговорност за цени, публикувани от трети лица и несъответстващи на цените, публикувани в www.alfa-metal.com.

Оплаквания

 1. Всички резервации от страна на кандидатите към организатора се считат за успешни, когато са направени писмено до регистрирания адрес на организатора или чрез регистриран email адрес на кандидата към този на организатора. За успешна резервация се счита тази, при която кандидата е получил потвърждение от организатора писмено или до email адреса, посочен от кандидата, но не по-късно от 14 дни от датата на начало на обучението. Оплаквания няма да бъдат приемани в случай, че 14-дневния период бъде просрочен.
 2. Оплаквания могат да бъдат разглеждани само ако са получени в рамките на 14-дневния срок.
 3. Кандидатът ще бъде уведомен дали неговото/нейното оплакване е прието или отхвърлено по писмен път до посочения при регистрацията адрес.

Финални разпоредби

 1. Всякакви спорове, които могат да възникнат преди, по време и след участието в обучение следва да бъдат разрешени в компетентния съд на територията на Република България.
 2. В случай, че възникналия спор не се покрива от посоченото законодателство, да се ползват наредбите заложени в Гражданския кодекс.
 3. Предоставената от кандидата лична информация ще бъде събрана и съхранявана съобразно настоящия закон за защита на личните данни с администратор на лични данни МЕЖДУНАРОДНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ОХРАНА И СИГУРНОСТ АЛФА – МЕТАЛ ЕООД
 4. Кандидатът има правото да разглежда, променя и изтрие предоставената от него/нея лична информация.
 5. Организаторът има правото да променя посочените на тази страница разпоредби. Промените се считат за влезли в сила от датата на тяхното публикуване на www.alfa-metal.com.
 6. Кандидатът има правото да се оттегли от договор при промяна на правила и процедури за обучение до 7 дни от датата на публикуване на конкретната промяна.
 7. Всяка кореспонденция с кандидата се счита за легитимна само ако се провежда до адреса/email/телефон предоставен при регистрация за обучение.
 8. Кандидатът носи отговорност за поддържане на валидна и обновена информация относно своята регистрация, като в противен случай губи правото на оплакване и претенция към организатора.
 9. Организаторът не носи отговорност за осъществяване на контакт и кореспонденция с кандидата при подадена грешна информация от последния.
 10. Кореспонденцията, изпратена от организатора до последния известен адрес на кандидата ще се счита за успешно получена след изтичането на 14 дни от датата на изпращането и.

Горните условия подлежат на промяна по всяко време, като www.alfa-metal.com респективно и компанията собственик не е задължена да известява за настъпили промени.

Отговорността за информираност относно горните условия е изцяло задължение на кандидатите за обучение.

Имате нужда от индивидуално обучение? Свържете се с нас сега.

Връзка с нас
Cookie settings